Oscar D. Rodriguez for Huntington Beach City Council 2022

Make a contribution to Oscar's campaign!

Cheers to round two! 


In 2020, our campaign for Huntington Beach City Council was one of the top campaigns for independent & small donor contributions from people like you! With your support, 2022 will be our year and your contribution will directly help our campaign build an infrastructure that will give us the capacity to outreach thousands of voters.


My experience as an Asset Manager, Planning Commissioner and Community Organizer has prepared me with the fundamentals of bringing people together to ensure we create a blueprint that is sustainable and equitable for generations to come. 


If you would like to mail a check, please use the following information


Oscar Rodriguez for Huntington Beach City Council 2022

7850 Slater Ave. #59

Huntington Beach, CA 92647


Maximum Contribution is $620.00! No minimums, anything helps!


Questions? Call/Text Oscar at 714-907-2433


  • $10

  • $25

  • $50

  • $100

  • $500

  • $620

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện.