BRISCOE FOR SCHOOL BOARD 2022
  • $5.00

  • $25.00

  • $50.00

  • $100.00

  • $250.00

  • $500.00

  • $1000.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

If you are retired, please put: Occupation: Retired, Employer: None

If you are unemployed,  please put: Occupation: Unemployed, Employer: None

If you are a stay-at-home parent,  please put: Occupation: Stay-at-home parent, Employer: None

If you are self-employed or an independent contractor and do business under your first and last name, please put: Occupation: <describe your business>, Employer: First and Last Name

 If you are self-employed and do business under a business name, please put: Occupation: <describe your business, i.e., "photographer">, Employer: The name that people put on checks to your business, i.e., "Jake's Discount Photography"

If you are employed by a company, please put Occupation: <describe your job title, i.e., "Director of Sales">, Employer: <the name of your employer>.

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện.