Antonio Martinez for SY School Board 2024
  • $100.00

  • $250.00

  • $500.00

  • $1,000.00

  • $2,500.00

  • $5,000.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Contributions are not deductible for tax purposes.  It is a violation of law for anyone to reimburse a campaign contributor.  Business, individual, or PAC contributions are acceptable. Contributions are accepted in any amount.