Kelvin Barrios for San Diego City Council 2020
The maximum contribution is $600 per person per election. Spouses may write separate checks or write one check signed by both spouses if the check exceeds $600. It is unlawful for any type of business entity to reimburse an individual for a contribution made by that individual to a city candidate. Contributions are permissible via personal (including sole proprietorships) check or credit card only, or cash if under $100. With the exception of sole proprietorships, no business or corporate checks are permitted. Contributions are not deductible for federal income tax purposes as charitable expenses.
Thông tin liên hệ sẽ được chuyển giao cho ủy ban chiến dịch. eFundraisingConnections.com không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của thông tin này đối với ủy ban chiến dịch. Thông tin thẻ tín dụng sẽ được sử dụng duy nhất cho việc thanh toán và sẽ không được chia sẻ với ủy ban chiến dịch hoặc bất kỳ bên thứ ba ngoại trừ cho mục đích thanh toán hoặc theo yêu cầu của luật pháp.
Các khoản phí sẽ xuất hiện dưới dạng ""BT_KBARRIOSCC20 "" trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn.