Wilson for City Council 2024

Please mail checks to:

Wilson for City Council 2024

PO Box 27563

San Diego, CA 92198 

 

Poway contribution limits are $250 per individual per election.

Contributions are not tax deductible for federal income tax purposes. 


Thông tin liên hệ sẽ được chuyển giao cho ủy ban chiến dịch. eFundraisingConnections.com không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của thông tin này đối với ủy ban chiến dịch. Thông tin thẻ tín dụng sẽ được sử dụng duy nhất cho việc thanh toán và sẽ không được chia sẻ với ủy ban chiến dịch hoặc bất kỳ bên thứ ba ngoại trừ cho mục đích thanh toán hoặc theo yêu cầu của luật pháp.
Các khoản phí sẽ xuất hiện dưới dạng "Wilson4Poway " trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn.