Todd Gloria for Mayor 2020

  • $100.00

  • $250.00

  • $500.00

  • $750.00

  • $1150.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

If you have no occupation or employer, please DO NOT leave blank. For occupation use general terms such as 'manager', 'homemaker', or 'none.' If not employed by a company, use terms such as 'self', 'retired', or 'unemployed.' 

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Bằng cách đóng góp, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện.