Simon Silva for Chula Vista City Attorney 2022
  • $10

  • $25

  • $50

  • $100

  • $360

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

NOTICE

The City of Chula Vista Municipal Code limits contributions to campaigns for City elective office to three hundred sixty dollars per person.

______________________________________________________________________________________________________

Spouses may contribute $720 per election, per couple, if both spouses are authorized on the same banking account.  Contributions from businesses, PACs, unions, and other “organizations” are prohibited.  Political contributions are not tax-deductible for Federal or State purposes as charitable deductions.