Kelly Martinez for Sheriff 2022
  • $50.00

  • $100.00

  • $250.00

  • $500.00

  • $900.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

Political contributions are not tax deductible.  County law permits only personal checks and limits contributions $900 per individual, $1,800 per couple, per election. Spouses may write separate checks or write one check signed by both spouses if the check exceeds $900. Contributions may not be accepted from lobbyists registered with the county of San Diego who lobby the County Sheriff's office. Contributions from employee's of the San Diego County Sheriff's Department will not be accepted. State law prohibits reimbursing donors for their contribution.