Cory Briggs for City Attorney 2020

  • $5.00

  • $25.00

  • $100.00

  • $250.00

  • $500.00

  • $750.00

  • $1150.00

2 Thông tin cá nhân

Người đóng góp đầu tiên
Địa chỉ chung
Người đóng góp đầu tiên

Nếu bạn không có chức vụ hay việc làm tại một công ty, đừng để trống. Dùng những thuật ngữ chung cho chức vụ như 'manager', 'homemaker', or 'none.' Nếu không làm việc cho một công ty, bạn có thể dùng 'self', 'retired', or 'unemployed.'

3 Phương thức thanh toán

Credit Card Icon

Mã xác nhận trên thẻ tín dụng của bạn (CVC) có 3 hoặc 4 chữ số. Nó nằm ở mặt sau của thẻ tín dụng.

This is the custom employment information requirements message

I certify (i) that I am NOT a professional lobbyist registered with the City of San Diego; (ii) that I am NOT a director, officer, or employee of any labor union that contracts with the City of San Diego; and (iii) that my employer (if any) and I are NOT City contractors and will NOT be seeking any discretionary development or contract approvals from the City during the next City Attorney's term of office.